Đăng ký Online tại đây

hoặc đăng ký theo phiếu (áp dụng cho những người có báo cáo tại Hội thảo)

Download phiếu đăng ký tại đây rồi điền đầy đủ thông tin cần thiết và gửi từ địa chỉ e-mail riêng của chính bản thân đại biểu đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Để phân biệt, cần ghi thêm tên (không dấu), họ và đệm (viết tắt) của đại biểu ở đầu tên phiếu đăng ký (ví dụ, đối với đại biểu Trần Văn Thành thì đặt tên phiếu đăng ký là THANHTV-XSTK20_phieudangky.doc).

Thời hạn đăng ký tham dự: trước 0 giờ ngày 10/10/2020.

Thời hạn gửi Tóm tắt báo cáo: gửi đến Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. của Hội nghị trước 0 giờ ngày 10/10/2020.