Giải tích ngẫu nhiên và Ứng dụng
Đồng Trưởng tiểu ban: Nguyễn Đình Công, Đặng Hùng Thắng và Ngô Hoàng Long

Thống kê toán học và Ứng dụng
Đồng Trưởng tiểu ban: Võ Văn Tài, Hồ Đăng Phúc và Phạm Huy Tùng

Xác suất và Thống kê toán học trong Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng
Đồng Trưởng tiểu ban: Nguyễn Mạnh Thế, Phạm Hoàng Uyên và Tạ Quốc Bảo

Giảng dạy Xác suất và Thống kê toán học
Đồng Trưởng tiểu ban: Nguyễn Văn Quảng, Trần Mạnh Cường và Trịnh Thị Hường